Biofyzikální laboratoř - Hanuš

„Naší snahou je mezioborová spolupráce orientovaná na návrh, realizaci a testování přístrojů i materiálů pro odvětví zdravotnické techniky a medicíny, s využitím nejmodernějších technologií a poznatků současné vědy.“


Co nabízíme

- Modelování a testování teplotních a mechanických vlastností, dlouhodobé stability, řízené degradace různých typů tkáňových výztuží a podpor (stentů), ortodontických přípravků a pomůcek (materiály s tvarovou pamětí a biodegradabilní materiály)

- Měření a modelování termoelektrických vlastností vybraných materiálů se zaměřením na návrh konstrukce speciálních teplotních snímačů (miniaturní multitermočlánkové sondy pro účely hypertermie)

- Statistické vyhodnocování a zpracování dat v robustních statistických programech

- Výzkum a testování vlastností a odolností umělých kostních náhrad s využitím nejmodernějších metod 3D tisku

- Využití bezkontaktních senzorů v medicíně a jejich aplikace pro protetiku a ortotiku (bezkontaktní ovládání polohovacího lůžka, kapacitní senzory v protetice)

- Vývoj a testování – bezkontaktní snímání tlakových změn v oku (orbitopletysmograf)


Co umíme

- Návrh a realizace specializovaných přístrojů v medicíně

- Testování materiálů pro výrobu stentů

- Měření fyzikálních veličin

- Inovace přístrojové techniky

- Vývoj speciálních zobrazovacích zařízení

- Tvorba e-learningových kurzů

- Konzultace k systému Moodle

- Statistická zpracování dat


Vybavení pracoviště

- Měřící systém Instron a Julabo s řiditelnou termo-komorou pro měření teplotních závislostí napětí, deformace materiálu a také pro speciální měření zatěžovací charakteristiky inteligentních a biodegradabilních materiálů

- Máme k dispozici zobrazovací systémy Nikon Eclipse 90i – fluorescenční mikroskop s programem NIS-elements pro 3D analýzu povrchu materiálů

- Laserový konfokální fluorescenční mikroskop s vysokým rozlišením k 3D rekonstrukci vnitřních struktur zkoumaných vzorků (tomografie)

- Jako core facility využíváme transmisní elektronový mikroskop Jeol JEM 1400+

- K řízení měřících sestav používáme LabVIEW a hardwarové komponenty společnosti National Instruments. 3D modely navrhujeme systémy Autodesk a realizujeme laboratorní 3D tiskárnu 3DWARF-HD

- Pro matematické výpočty, simulace a modelování fyzikálních jevů máme k dispozici programy Matlab a Comsol

- Návrhy implantátů zpracováváme v programu Geomagic sculpt a grafickém editoru CorelDraw

- Autodesk, s moduly Inventor a Fusion 360 pro pracování ve web-cloudu

- Pracujeme se statistickými programy Statistica a NCSS

- Pro účely e-výuky a e-vzdělávání využíváme Learning Manegement Systémem (LMS) Moodle a jeho mobilní platformou Moodle mobile


Spolupráce

- ELLA-CS, s. r. o. (https://www.ellacs.eu/)

- Fakultní Nemocnice Hradec Králové (https://www.fnhk.cz/)

- Alien technik s. r. o. (http://www.alien.cz/)

- Linet s. r. o. (http://www.linet.com/cs/)


Patenty a průmyslové vzory

- V posledních letech bylo výzkumné skupině uděleno několik patentů a užitných vzorů (čísla zápisu 27442, 30188, 20274, 20324, 20830, 20831, 20832), které je možno dohledat v online databázích na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (https://www.upv.cz).


Členové týmu – řazeno abecedně

- Mgr. Aleš Bezrouk, Ph.D.

- Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

- Ing. Martin Kopeček, MEng

- RNDr. David Kordek, Ph.D.

- MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.

- MUDr. Tomáš Nosek, Ph.D.

- Mgr. Iva Selke-Krulichová, Ph.D.

- MDDr. Martin Smutný

- Mgr. Petr Voda

- Mgr. Jiří Záhora, Ph.D.


„Pro účely e-výuky a e-vzdělávání využíváme Learning Management Systém (LMS ) Moodle a jeho mobilní platformou Moodle mobile.“


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

RNDr. Aleš Bezrouk, Ph.D.

RNDr. Jiří Záhora, Ph.D.

Ústav lékařské biofyziky

Web: https://www.lfhk.cuni.cz/biofyzika/


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám