Německá a rakouská studia

# Evropa

# Německo, Rakousko, Česká republika

# Diplomacie, politika

# Historie, soudobé dějiny

# Paměť, společnost, kultura

Co nabízíme

- Vypracování odborných studií, posudků a pracovních podkladů týkajících se historie, politického systému, mezinárodní situace, hospodářství, geografických vztahů, právního systému a společnosti německy mluvících zemí

- Posudky výzkumných projektů a publikací

- Zprostředkování kontaktů ve vědecké a politické sféře

Co umíme

- Analytická a konzultační činnost zaměřená na současný vývoj v německy mluvících zemích a jeho přesahy ve středoevropském i evropském a globálním kontextu - Analytická a konzultační činnost zaměřená na historii, kulturu (zejména literaturu a film) a tradice v německy mluvících

zemích

- Poradenství pro média

- Poradenství pro neziskový sektor

- Poradenství v kulturní diplomacii

Experti k vybraným tematickým okruhům

- PhDr. David Emler, Ph.D.: vyrovnávání se s minulostí, kolektivní paměť, francouzsko–německé vztahy

- PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.: německo – francouzské vztahy, soudobé německé dějiny

- JUDr. Vladimír Handl, CSc.: mezinárodní vztahy, česká a německá zahraniční politika, bezpečnostní politika, krize na Ukrajině, NATO

- doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.: česko–rakouské vztahy, moderní dějiny střední Evropy

- prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.: materiální vyrovnávání se s minulostí (retribuce, odškodňování obětí války atd.), česko–německé vztahy, sudetoněmecká otázka, dějiny střední Evropy ve 20. století

- Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.: sociální a kulturní dějiny střední Evropy v 19. a 20. století, první světová válka a její důsledky, transformace zemí střední a východní Evropy v 90. letech 20. století, česká a německá politika v oblasti vědy a výzkumu (financování a hodnocení vědy)

- PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.: česká a německá zahraniční politika, česko–německé vztahy, sudetoněmecká problematika, německá vnitřní politika, církevní dějiny

- Dr. Torsten Lorenz: německé hospodářské a sociální dějiny, vztahy Německa ke střední a východní Evropě

- JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.: aktuální právní a ekonomická problematika SRN, školská politika

- PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.: dopravní politika ve střední Evropě, aktuální politická a společenská témata SRN, energetická politika v Německu (odklon od jaderné energie atp.)

- PhDr. Petr Šafařík: sudetoněmecká otázka, mediální politika, německá kinematografie

- PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D.: německá literatura, česko–německé kulturní vztahy a vzájemnost

Vybrané projekty a granty (řešitelství nebo spoluřešitelství)

- Československo, střední Evropa a mírové uspořádání s Německem po druhé světové válce

- Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí

- Odklon od jaderné energie v Německu

- Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU

- Projekty Centra pro výzkum kolektivní paměti

- Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu

Výběr z publikační činnosti členů a spolupracovníků katedry

- Filipová, L. Erfüllte Hoffnung. Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung, 1950–2000. Vandenhoeck & Ruprecht 2015.

- Handl, Vl. Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011.

- Konrád, O. Nevyvážené vztahy: Československo a Rakousko 1918–1933. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2012.

- Kučera, J. Minderheit im Nationalstaat. Die Sprachenfrage in den tschechisch-deutschen Beziehungen 1918–1938‚München: Oldenbourg Verlag 1999.

- Kučera, J. Žralok nebude nikdy tak silný. Československá zahraniční politika vůči Německu 1945–1948. Praha: Argo 2005.

- Kučera, J. – Balcar, J., Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus: Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953‚Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013.

- Kunštát, M. – Kaiserová, K. (eds.), Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Münster – New York, Waxmann Verlag 2014.

- Lorenz, T. (ed.), Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century. Berlin: Berliner Wissenschafts–Verlag 2006.

- Lorenz, T. Von Birnbaum nach Międzychód. Bürgergesellschaft und Nationalitätenkampf in Großpolen bis zum Zweiten Weltkrieg. Berlin: Berliner Wissenschafts–Verlag 2005.

- Mlsna, P. a kol. Německá centra – německé periferie: federalismus, regionalismus, subsidiarita, Praha: Kairos 2010.

- Nigrin, T., Izolovaný ostrov: Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi, Praha: Dokořán, 2013.

- Zimmermann, V. – Haslinger, P. – Nigrin, T. (eds.), Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Herder Institut.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám