Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii

Nabídka

Členové týmu KUHIG poskytují hodnotící a recenzní služby, formulují strategie, nabízejí konzultace a poradenskou podporu při správě území, navrhují vhodné nástroje a metody pro řešení konkrétních situací, připravují podkladové materiály a metodiky a zajišťují vzdělávání v oblastech svého odborného zaměření.


Očekávání

Jsme otevřeni spolupráci s akademickými i vzdělávacími institucemi, státními orgány, veřejnými institucemi či neziskovými organizacemi a občanskými iniciativami, které působí v oblasti regionálního rozvoje, managementu dědictví, propagace regionů,

vzdělávání a popularizace vědy.


Know-how & technologie

Tým KUHIG se zaměřuje na výzkum v oblasti kulturní, historické, religiózní a regionální geografie a environmentálních dějin. Klíčovými výzkumnými tématy jsou:

- regionální identita, utváření a zprostředkování obrazu místa a regionu, place branding

- dědictví, kultura a náboženství

- proces institucionalizace regionů v kontextu proble-matiky regionálního rozvoje

- hranice, pohraničí, přeshraniční oblasti a periferní oblasti.

Naším cílem je uplatňovat specializované znalosti při výzkumu a hodnocení problematiky identit, dědictví a náboženství, stejně jako krajiny, regionů nebo míst. Využíváním teoretických znalostí i praktických zkušeností přispíváme: k odborné i veřejné diskusi o utváření regionů a regionálních identit, která úzce souvisí s problematikou správy území a politického rozhodování; k posílení veřejného povědomí o možnostech ochrany a managementu krajiny a kulturního i přírodního dědictví; k vytváření životaschopných strategií regionálního rozvoje, zejména v periferních, venkovských a přeshraničních regionech.


Oblast výzkumu

Členové našeho týmu se zaměřují na výzkum v kulturní, historické a religiózní geografii a v příbuzných disciplínách (např. regionální geografie, environmentální dějiny, regionální rozvoj). Soustředíme se na řadu vzájemně provázaných oblastí výzkumu zahrnujících zejména problematiku (regionálních) identit, vnímání klíčových charakteristik a image regionů, procesu jejich utváření a jeho dopadů na rozvoj dotčených oblastí. Další oblastí zájmu jsou dlouhodobé proměny krajiny a osídlení a jejich odraz v proměnách dědictví a územním rozvoji. Významnou součást výzkumu tvoří problematika religiozity, zejména ve vztahu k diferenciaci společnosti a geografického prostředí. Interdisciplinární povaha týmu je založena na aktivní spolupráci jeho členů napříč jednotlivými geografickými disciplínami a s představiteli příbuzných oborů (historiografie, sociologie, antropologie a další). Členové týmu při realizaci svých výzkumů kombinují prvky kvantitativní i kvalitativní metodologie a mají zkušenosti s uplatňováním participativních přístupů v oblasti regionálního rozvoje, plánování a vzdělávání veřejnosti.


Praktické schopnosti a kompetence

- Formulování strategií rozvoje obcí, regionů a územních společenství různých měřítkových úrovní

- Formulování strategií identifikace a managementu dědictví a krajiny

- Navrhování vhodných nástrojů pro propagaci

- Teritoriální marketing a branding míst a regionů

- Navrhování nástrojů pro uchování, prezentaci a využívání přírodního a kulturního dědictví

- Podpora navazování kontaktů a spolupráce mezi aktéry rozvoje v rámci regionů

- Poskytování metodické podpory pro aktivity spojené s participativními přístupy ke správě a rozvoji území

- Vzdělávání veřejnosti a organizace vzdělávacích akcí

- Identifikace a hodnocení potenciálu územního rozvoje a kulturního kapitálu

- Posuzování (vnější i vnitřní) image a percepce míst a regionů

- Analýza starých map, rozvoj a aplikace historického GIS

- Poskytování expertních posudků, poradenských, konzultačních a recenzních služeb


Klíčové výzkumné nástroje

Výzkumný tým disponuje vybavením potřebným pro terénní výzkum, softwarovými nástroji pro zpracování a prezentaci souborů dat (ArcGIS, SPSS, AtlasTi) i jedinečnými datovými soubory (např. databáze zaniklých sídel v Česku či databáze historických správních jednotek v Česku), daty z rozsáhlých dotazníkových šetření, terénních šetření a rozhovorů.


Partners and Collaborations

Academic Partners

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Česko | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Česko | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česko | Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyka, Česko | Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Německo | Universität Bonn, Německo | EUCALAND Institute for Research on European Agricultural Landscapes e.V., Německo


Private and Public Sector

Ministerstva České republiky (zemědělství; školství, mládeže a tělovýchovy; životního prostředí; pro místní rozvoj) | orgány a představitelé místní a regionální samosprávy | místní akční skupiny a euroregiony (např. Euroregion Glacensis, Polsko–Česko) | muzea (např. Muzeum Sokolov, Česko)


Řešené projekty

- Výzkumné centrum historické geografie 2012–2018, Grantová agentura ČR, výzkumný projekt excelence (www.historickageografie.cz)

- Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských proměn 2013–2015, Grantová agentura ČR

- Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech 2012–2014, Grantová agentura ČR

- Lokální identita zeleně venkovských sídel 2011–2014, Ministerstvo zemědělství ČR

- České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? 2009–2012, Akademie věd ČR

- Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit 2010–2012, Grantová agentura Univerzity Karlovy


Naše výsledky a úspěchy

- Aplikovaný výzkum a spolupráce s regionálními aktéry, včetně mezinárodní a přeshraniční spolupráce

- Popularizace výsledků výzkumné činnosti, např. formou učebnic, výstav a atlasů

- Pozice klíčového představitele na poli historické geografie v Česku s mezinárodním uznáním; udržování a rozvíjení aktivní spolupráce mezi geografií, historiografií a příbuznými obory

- Příprava a organizace tuzemských i mezinárodních konferencí, workshopů a dalších typů setkání pro odbornou i laickou veřejnost


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Experti a jejich pracoviště

Doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

MDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Web: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/kuhig
Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám