Analýza a podpora participativních rozhodovacích procesů

Nabízené služby

- Ve spolupráci s místním koordinátorem nebo týmem navrhnout postup a vhodnou formu aplikace analýzy aktérů

- Realizovat sběr a vyhodnocení informací (rozhovory s aktéry, anketa, případně dotazníkové šetření)

- Zpracovat výstupy v grafické podobě a doporučení pro praxi, pro veřejná projednání, sestavení pracovních skupin, apod.

- Převzít roli odborného supervizora, poskytnout metodické vedení, konzultovat užití analýzy aktérů

- Navrhnout praktická opatření pro konkrétní případ, postupy transparentního jednání a informování (podklady pro další projednávání a jeho facilitaci, návrhy vhodných forem spolupráce)


Výzkumné zaměření

- Mapování podmínek pro rozhodovací procesy na různých úrovních z hlediska zapojení různých společenských skupin (aktérů) a vlivu rozhodnutí na ně

- Použití Metodiky analýzy aktérů jakožto nástroje, který napomáhá přípravě a realizaci rozhodování tak, aby představovalo konstruktivní proces hledání společného řešení při aktivním zapojení veřejnosti

- Hodnocení regionálně či tematicky vymezené rozhodovací problematiky z pohledu zúčastněných aktérů; zahrnuje analýzu zájmů, rolí, vzájemných vztahů, a vlivu na vývoj ve sledované oblasti


Popis problému

V rozhodovacích procesech (nejen) v otázkách místního rozvoje není v ČR vždy samozřejmostí zohlednění oprávněných zájmů všech dotčených společenských skupin a nastavení transparentních, otevřených podmínek pro demokratický dialog. Analýza aktérů je nástrojem, který umožňuje zkoumat podmínky pro takové rozhodování z hlediska zainteresovaných hráčů; v praxi pak napomáhá přípravě a realizaci určitého rozhodnutí participativním způsobem.


Partneři

Potenciální partneři

- Obce, města, regiony, místní akční skupiny, apod.

- Veřejní rozhodovatelé (politici, vedoucí úředníci, atd.)

- Nevládní neziskové organizace i komerční subjekty a další zájemci z praxe

- Zpracovatelé návrhů grantových projektů / konzultanti (služba určena pro ty, kdo navrhují nějaký proces, usilují o konkrétní změny v budoucnosti)


Spolupracující partneři

- Oddělení udržitelného rozvoje Úřadu vlády

- Obec Prášily, Šumavský národní park

- Obce a města sdružené v rámci Národní sítě zdravých měst ČR

- Program UNESCO Člověk a biosféra (biosférické rezervace, výzkum udržitelné turistiky v BR Šumava)

- Agora Central Europe a pokračování projektu PAKT


Realizované projekty

- ISPoS – International Study Programme on Sustainability (2010–2012): testování metody analýzy aktérů ve spolupráci s německým partnerem (Universität Lüneburg)


- MOSUR, projekt OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 – „Mezioborová síť spolupráce pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje“ (2011–2014): spolupráce českých a zahraničních partnerů na tématu regionálního udržitelného rozvoje – výsledkem je kniha (Barton, A., Dlouhá, J., eds. 2014. Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education. Grosvenor House Publishing LTD., UK), a zvláštní číslo časopisu Envigogika (Envigogika 10/1, 2015).


- TAČR, TD020120 (2014–2015), „Studium a podpora procesů participativní tvorby regionálních strategií udržitelného rozvoje území s využitím metody analýzy aktérů“ – projekt poskytl nástroje pro řešení regionálních problémů udržitelného rozvoje v kontextu místních kulturních, sociálních, ekonomických politických specifik, se zaměřením na podporu procesů komunikace mezi různými společenskými hráči a jejich metodickou analýzu. Byla vytvořena Metodika analýzy aktérů, která je využitelná pro hodnocení sociálních vztahů při jednání o strategiích rozvoje území a řešení konfliktních případů v oblasti např. managementu přírodních zdrojů, a to participativním a otevřeným způsobem. Metodika byla certifikována Úřadem vlády ČR a využita Radou vlády pro udržitelný rozvoj při aktualizaci Strategického rámce UR ČR


- Projekt EHP-CZ07-ICP-2-3202015 (2015–2016) “Potenciál pro udržitelnou turistiku v ekologicky zranitelných oblastech” (realizováno ve spolupráci s islandským partnerem). Analýza aktérů byla základem společného výzkumu založeného na participativní tvorbě indikátorů udržitelné turistiky


- Metodika analýzy aktérů byla využita pro ustavení partnerství v Regionálním centru expertizy Česko (https://rce.czp.cuni.cz) a stala se jedním z nástrojů jeho práce v regionech, viz Zahradník, M., & Dlouhá, J. (2016). Metodika analýzy aktérů. Envigogika, 11(1). DOI: 10.14712/18023061.527


Členové týmu

RNDr. Jana Dlouhá, PhD. (koordinátorka)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a získala doktorát na Pedagogické fakultě UK. Pracovala v Ústředním ústavu geologickém a na Federálním výboru pro životní prostředí. Od roku 1992 pracuje v Centru pro otázky životního prostředí UK jako výzkumník v oddělení environmentálního vzdělávání.

Odpovědná redaktorka Envigogiky, spoluzakladatelka znalostní báze Enviwiki (http://enviwiki.cz) a VCSEwiki (http://vcsewiki.czp.cuni.cz); vice-prezidentka mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance, místopředsedkyně České komise pro UNESCO. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.


Ing. Jiří Dlouhý

Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT, pracoval ve Fyzikálním ústavu ČSAV a na Federálním výboru pro životní prostředí. Od roku 1992 pracuje v Centru pro otázky životního prostředí UK jako vedoucí oddělení a také jako IT správce.


Svoji výzkumnou práci zaměřuje na otevřené vzdělávací zdroje a další nástroje environmentálního vzdělávání. Koordinátor projektů, autor několika vědeckých článků v oblasti svého zaměření. Technický redaktor časopisu Envigogika a otevřených znalostních zdrojů Enviwiki a VSCEwiki.

Člen Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Centrum pro otázky životního prostředí UK

mail:


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám