Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES)

# Budoucnost ČR

# Prognostika, strategické vládnutí

# Veřejná politika, sociální politika, veřejná správa

Co nabízíme

- Analyticko-poradenskou činnost věcné nebo metodologické povahy pro organizace a orgány veřejné správy, které ve své činnosti uplatňují prognózování a strategické řízení

- Pedagogickou činnost v oblasti vzdělávání úředníků a analytiků veřejné správy

- Obecně edukační činnost v rámci působení ve veřejném mediálním prostoru

Co umíme

Zaměřujeme se na kvalitní orientovaný sociálně–vědní výzkum. Od založení v roce 2000 se náš výzkumný záběr postupně rozšiřoval. V současné době pokrývají naše hlavní aktivity tyto oblasti:


- Vládnutí, veřejná správa a veřejný sektor

- Vzdělávací politika, politika výzkumu a vývoje, lidský a sociální kapitál

- Konkurenceschopnost ekonomiky

- Bezpečnost a zahraniční politika

- Populační vývoj

- Kvalita života a udržitelný rozvoj

- Evropská integrace

- Koncepty modernizace

- Sociální soudržnost, kulturní a národní identita

Projekty

- Vzdělávací, poradenské a konzultační centrum pro zkvalitnění strategického řízení. Projekt realizovaný v rámci programu JPD3, jehož cílem byl vývoj nového programu dalšího vzdělávání v oblasti zpracovávání koncepcí a strategií a jeho následné pilotní ověření.


- Rodinná politika na regionální a lokální úrovni. Cílem projektu v rámci výzkumu pro potřeby státu (MPSV ČR) bylo specifikovat možnosti rozvoje rodinné politiky na úrovni krajů a obcí.


- Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Projekt řešený na zakázku pro odbor sociálních služeb Magistrátu hl. města Prahy, jehož záměrem bylo získat poznatky využitelné při vytváření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP.


- Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích. Projekt řešený v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s finanční podporou TA ČR, jehož cílem bylo vytvoření poznávacích a metodických předpokladů pro posílení procesů strategického řízení na úrovni krajů a identifikace možností, které má Asociace krajů České republiky v jejich iniciaci,formování, koordinaci a metodickém usměrňování.

Největší dosažené úspěchy

- Průběžná systematická kultivace veřejného diskursu v České republice o potřebě a optimální podobě strategického řízení.

Publikace

- Potůček, M. a kol. Poznávání budoucnosti jako výzva. Praha: Karolinum, 2010.

- Frič, P., Veselý, A. (eds.) Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: MATFYZPRESS, 2010.

- Potůček, M., Musil, J., Mašková, M. (eds.) Strategické volby pro Českou republiku: teoretická východiska. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008.

- Ochrana, F. (ed.). Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: MATFYZPRESS, 2010.

- Frič, P. a kol. Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy. Praha: Karolinum, 2010.

- Veselý, A. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum, 2010.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám