Zavádění výukových materiálů v matematice

# Matematika

# Výuka matematiky

# Výukové materiály

Co nabízíme

- Tvorba a zavádění výukových materiálů

- Testování výukových materiálů

- Tvorba metodik užívání výukových materiálů

- Školení učitelů, a to nejen v oblasti zavádění nových postupů a technologií

Co umíme

- Katedra matematiky a didaktiky matematiky se dlouhodobě věnuje otázkám spojeným s výukou matematiky a zaváděním nových technologií a přístupů do vyučování. Její pracovníci mají dostatek zkušeností z projektů řešených jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Spolupráce

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolupracuje s řadou vědeckých institucí v ČR (např. s dalšími univerzitami připravujícími učitele) i v zahraničí (např. Université Bordeaux Segalen, Francie, University of Durham, Velká Británie). Její pracovníci také v rámci sítě fakultních škol spolupracují s učiteli všech typů škol. Díky vědeckému a didaktickému zázemí na Pedagogické fakultě UK a bohaté spolupráci s řadou partnerů v České republice i v zahraničí můžeme nabídnout zkušenosti ověřené celou řadou projektů.

Výstupy

- DLOUHÁ, Jana, BRANIŠ, Martin, DLOUHÝ, Jiří et al. Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, 2010.(Certifikovaná metodika).

- HEJNÝ, Milan. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 230 s.

- HEJNÝ, Milan – JIROTKOVÁ, Darina. Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu PISA 2009. 1 vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2012. 1. 108 s.

- HEJNÝ, Milan – KUŘINA, František. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, s. r. o., 2009. Pedagogická praxe. 240 s.

- JANČAŘÍK, Antonín. Hry v matematice. 1 vyd. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 110 s.

- JANČAŘÍK, Antonín. Vybrané teorie učeni a jejich projekce do využívání ICT ve výuce matematiky. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 188 s.

- JANČAŘÍK, Antonín – HOŠPESOVÁ, Alena – DVOŘÁK, Petr. Využitơ programu MS Excel v práci učitele matematiky. 1 vyd. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 59 s.

- JIROTKOVÁ, Darina. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. neuveden. 330 s.

- KASLOVÁ, Michaela. Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., 2010. RAABE nahlížet-nacházet. 206 s.

- KVASZ, Ladislav. Jazyk matematiky, jeho zmeny a didaktika matematiky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2013, 58(4), 315–325.

- MANDÍKOVÁ, Dana – HOUFKOVÁ, Jitka – HEJNÝ, Milan. Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007. 1 vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011. 116 s.

- MANDÍKOVÁ, Dana – HOUFKOVÁ, Jitka – HEJNÝ, Milan. Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání.: Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění šetření TIMSS a PIRLS 2011. 1 vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2013. 126 s.

- MORAOVÁ, Hana – NOVOTNÁ, Jarmila – FAVILLI, Franco. Výuka matematiky v kulturně heterogenních třídách: Co učitelé opravdu potřebují?. e-Pedagogium [on-line], 2015, 2015(1), 34–44.

- NOVOTNÁ, Jarmila. Chyby, překážky a výuka matematiky. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2014. 51 s.

- RENDL, Miroslav – VONDROVÁ, Naďa. Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007. Pedagogická orientace, 2014, 24(1), 22–57.

- STEHLÍKOVÁ, Naďa. Interpretace některých didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky. Pedagogika, 2010, 60(3–4), 303–313.

- VONDROVÁ, Naďa. Úvod do didaktiky matematiky. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. Neuveden. 64 s.

- VONDROVÁ, Naďa. Různé přístupy k výuce vět o shodných trojúhelnících. Učitel matematiky, 2013, 21(2), 107–116.

- VONDROVÁ, Naďa – ULRYCHOVÁ, Michaela. Žákovské konstrukce poznatků v matematice. Scientia in educatione, 2011, 2(2), 39–58.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

Web: www.pedf.cuni.cz

# Mathematics

# Mathematics Education

# Teaching Materials


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám