Centrum češtiny pro komunikační praxi

# Český jazyk, mluvený jazyk, česká gramatika

# Morfologie, syntax

# Masmediálně interpersonální komunikace

# Historická čeština

# Komunikační kompetence

Co nabízíme

Pro studenty i pro odbornou a laickou veřejnost jsme schopni zorganizovat prakticky zaměřené jazykové kurzy, v nichž se zájemci zdokonalí v českém jazyce, a to v následujících tematických okruzích:


- Praktická rétorika a monologické i dialogické komunikační dovednosti

- Úprava písemností

- Česká gramatika (morfologie a syntax) a český pravopis

- Stylizační a stylistické dovednosti

- Teorie komunikace

- Masmediální a interpersonální komunikace (média a mediální diskurz, mediální gramotnost, asertivita, argumentace, manipulace, zakázaná rétorika)

- Interkulturní komunikace

- Práce s informacemi, funkční gramotnost


Pro zájemce o poznání širších kontextů:

- Praha filologická: Je možnost zorganizovat místopisné exkurze, které účastníkům prozradí zajímavosti o životě češtiny a s češtinou v hlavním městě.

- Historické kořeny současné češtiny: Můžeme zorganizovat kurz, v němž účastníci proniknou do tajů historie našeho mateřského jazyka a seznámí se s historickými jazykovými památkami, jakými jsou nejen staré české rukopisy, ale např. i středověké mince.

Co umíme

- Jsme odborníci v oblasti bohemistiky a výuky mateřského jazyka.

- Máme zkušenosti s rozvojem komunikační kompetence v psaném i mluveném diskurzu.

- Máme zkušenosti s výukou českého jazyka všech věkových i společenských skupin.

Výzkumné zaměření a poslání

- Naším posláním je příprava učitelů českého jazyka všech stupňů škol. V rámci toho poskytujeme hluboké lingvistické vzdělání s důrazem na důkladnou znalost současné češtiny – jejího systému i užití v komunikaci.

- Ve vědeckých výzkumech se zaměřujeme na lingvistické obory v celé jejich šíři a sledujeme český jazyk ze synchronního i diachronního pohledu.

- Zabýváme se otázkami gramatiky, lexikologie, pravopisu i historie jazyka; v centru naší pozornosti stojí také moderní pomezní lingvistické disciplíny a jejich využití v komunikační praxi.

Řešené projekty

- Máme bohaté zkušenosti jak s rozvojovými projekty a s programy celoživotního vzdělávání (Komunikační zdatnost pracovníka státní správy),

- univerzity třetího věku (Od předškolní výchovy ke školnímu humanitnímu vzdělávání),

- tak s projekty základního výzkumu (Čeština pod hákovým křížem).

Publikace

- HIRSCHOVÁ, M. Syntaktické rozbory. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

- HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013.

- HIRSCHOVÁ, M.; SVOBODOVÁ, J. Komunikační strategie v jednom typu mediálního diskursu – televizní talk show. Olomouc:

UP v Olomouci, 2014.

- HOLANOVÁ, R. Intertextualita v reklamě. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

- CHEJNOVÁ, P. How to Ask a Professor: Politeness in Czech Academic Culture. Praha: Karolinum, 2015.

- CHEJNOVÁ, P. Zdvořilostní strategie. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

- PALKOSKOVÁ, O. Jazyk českých denárů. Kolín: Česká numismatická společnost, 2015.

- SCHNEIDEROVÁ, S. Analýza diskurzu. Praha: Karolinum, 2015.

- SOJKA, P. Tvaroslovná a hláskoslovná variantnost v dialogických textech rozhlasové publicistiky. Praha: UK v Praze, Pedagogická

fakulta, 2012.

- ŠMEJKALOVÁ, M. Praporu věren i ve ztraceném boji. Praha: Academia, 2015.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

Web: www.pedf.cuni.cz

Poslední změna: 14. říjen 2019 18:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám