Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Co nabízíme

- Studium v bakalářském a magisterském studijním programu

- Konzultace v oblasti vzdělávání dospělých a distančního vzdělávání

- Univerzitu třetího věku (U3V) – semestrální kurz s názvem Aktivní a zdravý život ve vyšším věku

- MBA studium – participace na MBA studiu s LIGS University (Zaměření Management vzdělávání dospělých a Management školy); více informací: wwwligsuniversity.cz/cs/mba-ve-spolupraci-s-univerzitou-karlovou

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

- Akreditované studium MŠMT ke splnění kvalifikačních předpokladů (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ; Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři)

- Studium k prohlubování odborné kvalifikace – aktuální nabídka kurzů viz kamv.pedf.cuni.cz (např. Management školy – marketingové řízení, Management školy – time management, Prevence syndromu vyhoření pro učitele, Pedagogická diagnostika pro učitele, zaměření na IT ve školách, na motivaci a rozvoj pracovníků ve školství, na profesní únavu hlasu a další)

Co umíme

- Analyzovat problematiku a vybrané aspekty vzdělávání dospělých

- Realizovat kvalitativní a kvantitativní výzkum v oblasti vzdělávání dospělých

- Poskytovat poradenství v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků

- Management vzdělávacích institucí

- Vytvářet prostředí pro přípravu kvalifikovaných odborníků působících v oblasti vzdělávání dospělých, počátečního a dalšího vzdělávání a jeho managementu

- Provádět výzkumné aktivity v oblasti vzdělávání dospělých, trhu práce, uplatnění absolventů apod.

- Organizovat odborné konference a workshopy, apod.

Výzkumné zaměření a poslání

- Dlouhodobé výzkumné aktivity v oblasti vzdělávání dospělých, celoživotního učení, trhu práce, uplatnění absolventů na trhu práce, people managementu – strategického přístupu k řízení a rozvoji pracovníků vzdělávacích organizací apod.

- Posláním katedry je vytvářet teoretický základ pro rozvoj dovedností a kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí. Vycházíme z aktuálního stavu andragogického vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a uplatňujeme aplikace v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Vědecké projekty, řešené projekty

- Projekt Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s názvem Progres Q 17 (2017–2021): Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu. Dílčí výzkumný záměr s názvem Rozvoj didaktiky hudební výchovy v oblasti vzdělávání dospělých a seniorů


- GAČR – řešené výzkumné projekty (2016–2018 Grantová agentura České republiky, projekt: „Domácí vzdělávání – fakta, analýzy, diagnostika“, registrační číslo projektu: 16–17708S; 2013– 2015 Grantová agentura České republiky; projekt: „Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol“ (registrační

číslo projektu: 13–32373S


- OP VVV: 2018–2020 Projekt: „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“, dílčí projekt „Podpora rozvoje oborově dodaktickcýh magisterských studijních programů“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


- OPPA: 2013–2015 Projekt: „Podpora vzdělávání studentů středníchškol v přírodovědeckých předmětech a matematice“ – CZ.2.17/3.1.00/36215 financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).

Publikace

- KURSCH, M., VETEŠKA, J. Application of New Methods to Efficiently Identify Talented Adults in the Framework of (Large) Companies. In: Soliman, K. S. (ed.) Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Proceedings of the 28th International Business

Information Management Association Conference, Spain, 2017, pp. 4486–4498. ISBN 978-0-9860419-8-3.

- PAULOVČÁKOVÁ, L. Vzdělávání a rozvoj manažerů v kontextu manažerských kompetencí, s. 49–60 In: VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2017 – v době rezonujících společenských změn = Adult Education 2017 – in times of resonant social changes: proceedings of the 7th International Adult Education Conference, 11–12th December 2017 Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2018. 300 s. ISBN 978-80-906894-2-8.

- PAULOVČÁKOVÁ, L. a J. VETEŠKA. Kvalifikace a kompetence v kontextu dalšího profesního vzdělávání. In VETEŠKA, J. a kol. Kompetence studentů a absolventů škol – teoretická východiska a příklady dobré praxe. Praha: Česká andragogická společnost, 2017, s. 41–68. ISBN 978-80-906894-0-4.

- PAVLOV, I. Učiteĺská andragogika. Prešov: Prešovská univerzita, 2017. 204 s. ISBN 978-80-555-1968-5.

- PRŮCHA, J. a VETEŠKA, J. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.

- TROJAN, V. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 92 s. ISBN 978-80-7478-539-9.

- TROJANOVÁ, I. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 120 s. ISBN 978-80-7478-656-3.

- TURECKIOVÁ, M. Klíčové kompetence manažerů vzdělávání. In: MALACH, J., ČERVENKOVÁ, I., CHMURA, M. (eds.). Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 94–104. ISBN 978–7464–866–3.

- TURECKIOVÁ M. Educational Management and Educational Needs of Teaching Staff. In: ROTSCHEDL, J., ČERMÁKOVÁ, K., Proceedings of the 26th and the 27th International Academic Conference (Istanbul, Prague). Prague: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2016, s. 172–179. ISBN 978-80-87927-29-8.

- VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2017 – v době rezonujících společenských změn = Adult Education 2017 – in times of resonant social changes: proceedings of the 7th International Adult Education Conference, 11–12th December 2017 Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2018. 300 s. ISBN 978-80-906894-2-8.

- VETEŠKA, J. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. 176 s. ISBN 978-80-905460-7-3.

- VETEŠKA, J. Přehled andragogiky: úvod do studia učení se a vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9.

- VETEŠKA, J. a L. PAULOVČÁKOVÁ. Management and Marketing of Educational Institutions. Karlsruhe: Ste-Con, 2018. 88 p. ISBN 978-3-945862-24-7.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště:

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

Pedagogická fakulta UK

Web: www.pedf.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám