Centrum pro studium kulturně historického dědictví

# Kulturní dědictví

# Edukace

# Interpretace

Co nabízíme

- Přednášky pro studenty a začínající učitele v oblasti edukace a interpretace kulturního dědictví

- Kurzy dalšího vzdělávání učitelů

- Letní školy památkové edukce

- Spolupráci se všemi subjekty, které se zabývají studiem, ochranou a prezentací kulturního historického dědictví

- Vytváření sítě institucí i jednotlivců, kteří se podílejí na studiu, ochraně a prezentaci kulturního dědictví v České republice i v zahraničí

Co umíme

- Vzdělávání v oblasti edukace a interpretace kulturního dědictví,

- Vědecký výzkum v oblasti výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a edukace v kultuře

- Rozvíjení tématu „výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví“ na mezioborové a zahraniční úrovni

Výzkumné zaměření a poslání

Centrum pro studium kulturně historického dědictví si klade za cíl prohlubovat vzdělávání v oblasti „výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví“. V tomto směru chce přispět ke zkvalitnění didaktické přípravy učitelů, a to jak v rámci didaktiky dějepisu, tak i prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogů. Má zájem na spolupráci se všemi subjekty, které se zabývají studiem, ochranou a prezentací kulturního dědictví, stejně jako na vytváření sítí institucí i jednotlivců, kteří se podílejí na studiu, ochraně a prezentaci kulturního dědictví v ČR i v zahraničí.

Řešené projekty

- 2006–2008 projekt ESF OP RLZ Metodika pro implementaci výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do školních vzdělávacích programů. Projekt položil didaktické a metodické základy využití kulturního dědictví ve výuce na základních školách a nižším stupni gymnázií.

- 2009–2012 projekt ESF OP VK Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit. Projekt rozšířil téma participace škol na ochraně kulturního dědictví o komunitní rozměr v kontextu udržitelného rozvoje.

- 2014 projekt IP Erasmus Heritage Management, Interpretation and Education. Mezinárodní letní škola pro vysokoškolské studenty z ČR, Slovenska a Slovinska.

- 2012–2015 projekt NAKI Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. Projekt ověřil uplatnění hodnotově orientované výchovy při rozvoji edukační praxe v rámci státní památkové péče. Získal mezinárodní ocenění Europa Nostra Award 2017.

- 2018–2022 projekt NAKI Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity. Projekt zaměřený na revitalizaci průvodcovské služby v historickém prostředí, kterou koncepčně provazuje s regionální podporou místní péče o kulturní dědictví a s rozvojem dobrovolnictví.

Publikace

- FOLTÝN, D. a kol. (2008) Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha.

- FOLTÝN, D.; HAVLŮJOVÁ, H. (2012) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit: Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities. Praha.

- PARKAN, F. a kol. (2008) Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha.

- HAVLŮJOVÁ, H. – LEŠNEROVÁ, J. (2012) (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi: Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol. Praha.

- HAVLŮJOVÁ, H. – NAJBERT, J. a kolektiv (2014) Paměť a projektové vyučování v dějepise, Praha.

- HAVLŮJOVÁ, H. – CHARVÁTOVÁ, K. – KLAPKO, D. – VESELÁ, M. a kol. (2014) Památky nás baví: Edukace jako cesta k rozvoji udržitelné péče o kulturní dědictví v České republice. Katalog výstavy, Praha.

- HAVLŮJOVÁ, H. a kol. (2015) Památky nás baví 1.–5. Praha. (Metodiky určené různým cílovým skupinám).

- HAVLŮJOVÁ, H. – CHARVÁT, P. – KALES, J. (edd.) (2016) Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví pohledem zahraničních odborníků, Praha.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Pedagogická fakulta UK

Web: www.pedf.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám