Centrum poradenství v oblasti didaktiky českého jazyka

# Český jazyk

# Didaktika českého jazyka, výuka českého jazyka

# Mediální výchova, mediální gramotnost

# Jazyková gramotnost

Co nabízíme

- Expertní konzultace ve všech oblastech týkajících se výuky českého jazyka.


Pro učitele různých stupňů škol můžeme zorganizovat kurzy s těmito tématy:


- Rétorika pro učitele

- Pragmatika pro učitele: argumentační dovednosti, asertivita, manipulace, zakázaná rétorika

- Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

- Žák-cizinec v hodinách českého jazyka

- Mediální výchova a mediální gramotnost

- ICT v hodinách českého jazyka, korpusová lingvistika

- Nejnovější poznatky lingvistiky ve výuce češtiny

- Obsah učiva, metody, didaktické strategie (otázky psychodidaktiky a ontodidaktiky ve výuce českého jazyka)

- Jazyková gramotnost a komunikační kompetence

- Osobnost učitele českého jazyka

- Aktuálně poskytujeme akreditované kurzy CŽV „Český jazyk v praxi“, „Nová media ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I“ a „Nová media ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II“.

Co umíme

- Jsme odborníci v oblasti bohemistiky a výuky českého jazyka na všech typech škol.

- Jsme autory nebo spoluautory úspěšných učebnic českého jazyka.

- Máme bohaté zkušenosti s řešením vědeckých projektů z oblasti didaktiky českého jazyka.

- Dokážeme ve spolupráci se školami naše poznatky uvádět do vyučovací praxe.

Výzkumné zaměření a poslání

- Posláním katedry českého jazyka je příprava učitelů českého jazyka všech stupňů škol, včetně škol mateřských a prvního stupně základní školy.

- Nabízíme rovněž vědeckou přípravu v doktorském studijním programu Didaktika českého jazyka.

- V rámci vědeckého výzkumu je naším cílem využívat poznatků moderních lingvistických a pedagogických disciplín při vytváření nových didaktických teorií, které díky spolupráci s fakultními školami uvádíme do praxe.

Vědecké projekty

- Vztah kognitivních struktur žáka a struktur jazykového systému v procesu edukace českého jazyka (GA ČR).

- PRVOUK P−15 „Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání“ (UK v Praze).

- Teaching of National Languages in V4 Countries (Visegrad fund).

- Univerzitní centrum excelence: Centrum výzkumu základního vzdělávání (UK v Praze).

- Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh (GA UK).

- Proces osvojování lingvistických pojmů u žáků 1. stupně ZŠ (GA UK).

- Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku (GA UK).

- Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku (GA UK).

- PRIMUS/HUM/19: Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu.

Publikace

- BABUŠOVÁ, G. Evoluce komunikačních činností v teorii a praxi. Praha: UK v Praze, PedF, 2014.

- HÁJKOVÁ, E. a kol. Čeština ve škole 21. století – III. Jazykové jevy v dětských prekonceptech. Praha: UK v Praze, PedF, 2013.

- HÁJKOVÁ, E. a kol. Čeština ve škole 21. století – IV. Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů. Praha: UK v Praze, PedF, 2014.

- HÁJKOVÁ, E. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: UK v Praze, PedF, 2014.

- HÁJKOVÁ, E. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011.

- CHEJNOVÁ, P. Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: UK v Praze, PedF, 2010.

- ŠMEJKALOVÁ, M. Čeština a škola. Praha: Karolinum, 2010.

- ŠMEJKALOVÁ, M. Didaktika českého jazyka. In: STUCHLÍKOVÁ, Iva et al. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova

univerzita, 2015.

- ŠMEJKALOVÁ, M., ed. Nové trendy v didaktice českého jazyka. Praha: UK v Praze, PedF, 2011.

- VLČKOVÁ, J. Prozodie oslovení, pochvaly a napomenutí v promluvách učitelů. Praha: UK v Praze, PedF, 2012.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

Web: www.pedf.cuni.cz


Poslední změna: 14. říjen 2019 18:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám