Řečová komunikace a její analýza

# Fonetika

# Řeč, lidská řeč

# Komunikace, řečová komunikace

# Kvalita řečového projevu, řečový projev, řečový signál, kvalita řeči

# Syntetická řeč, kvalita syntetické řeči

# Mluvčí, profesionální mluvčí, mluvčí češtiny, cizojazyčný mluvčí

# Výslovnost, výuka výslovnosti

# Prozodie

# Forenzně fonetická analýza, audioexpertiza, fonetická analýza, akustická analýza, poslechová analýza

# Identifikace mluvčího, srovnávání hlasů

# Forenzní fonetika

# Fonetický přepis, transkripce, transkripční systém, IPA

# Percepční test, řečová nahrávka, řečová databáze, tlumočení

Co nabízíme

Výzkum a analýzy související s různými aspekty řečové komunikace:


- Posuzování kvality řečového projevu u mluvčích češtiny i jiných jazyků

- Poradenství týkající se řečového projevu, tedy výslovnosti na úrovni hlásek i prozodických modulací, konzultace poskytované profesionálním mluvčím

- Výuka výslovnosti češtiny i cizích jazyků

- Forenzně fonetické analýzy (tzv. audioexpertiza), tzn. foneticky motivovaná identifikace mluvčího (srovnávání hlasů, profilování mluvčího, hlasová konfrontace), analýza neřečových zvuků, posuzování manipulací s nahrávkami, analýza obtížných nahrávek

- Fonetický přepis výslovnosti v transkripčním systému českém i mezinárodním (IPA), např. pro účely obchodních značek

- Sestavování percepčních testů

- Pořizování řečových nahrávek v profesionálně vybaveném nahrávacím studiu i v terénu

- Návrh a tvorba řečových databází, programování, tvorba webových aplikací

Co umíme

Tým Fonetického ústavu se věnuje výzkumu nebo výukové a poradenské činnosti v několika aplikovatelných oblastech:


- Akustická a poslechová analýza řečového projevu

- Detailní rozbor výslovnosti v češtině a v dalších jazycích

- Výuka výslovnosti češtiny i vybraných cizích jazyků

- Identifikace mluvčího a další úlohy související s forenzní fonetikou a audioexpertizou

- Fonetický přepis (transkripce)

- Statistické metody zpracování dat

Poptávka

- Naše služby nabízíme komukoli, kdo řeší úlohy spojené s lidskou řečí, ať už v češtině, nebo v jiném jazyce – jednotlivcům a organizacím komerční i nekomerční povahy.

- Služby Fonetického ústavu mohou být zajímavé pro média, divadla a další kulturní instituce, tlumočníky, reklamní agentury i jednotlivce.

- Výuka výslovnosti umožňuje identifikace problémových oblastí a stanovení priorit pro vylepšování výslovnosti opřené o probíhající empirický výzkum.

- Poradenství lze využít při výběru mluvčích pro účely vytvoření řečové syntézy, u mediálních mluvčích apod.

- Percepčními testy jsou zkoumány různé aspekty řečového signálu, např. kvalita přenosu v telekomunikačních sítích, kvalita syntetické řeči nebo percepční dopad výslovnosti konkrétního mluvčího.

Největší řešené projekty

Členové Fonetického ústavu se podílejí či podíleli na řešení grantových projektů z několika výše zmíněných oblastí:

Zlepšování syntetické řeči

- Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze (GA ČR, 2016–2018).

- Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny (GA ČR, 2009–2011).

Možnosti identifikace mluvčího

- Compilation of database for the population statistics of Common Czech (projekt Mezinárodní asociace forenzní fonetiky a akustiky, IAFPA, 2015).

- Individuální rysy mluvčího v češtině a jejich možné využití ve forenzně fonetické praxi (GA ČR, 2012–2014).

Sociální aspekty řečové komunikace v češtině i v cizím jazyce

- Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (projekt Filozofické fakulty UK v rámci OP VVV, 2018–2022).

- Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího (projekt UK v Praze, 2012–2017).

- Kognitivní zátěž při zpracování řeči s cizineckým přízvukem (GA ČR, 2014–2015).

- Interdisciplinární projekt Sound to Sense sdružující fonetiky-lingvisty s inženýry a psychology (Marie Curie Research Training Network, 2007–2011).

Největší dosažené úspěchy

- Projekt Ultrasound tongue imaging for speech sound learning and remediation (MSCA Individual Fellowship podpořený Univerzitou Karlovou) realizovaný ve Fonetickém ústavu od roku 2018

- 4. ročník konference English Pronunciation: Issues & Practices (EPIP4), Fonetický ústav pořádal mezinárodní konferenci zaměřenou na výzkum a osvojování zvukové stránky angličtiny (2015)

- Tvorba Pražského fonetického korpusu (pořízení a zpracování zvukových nahrávek různých žánrů i stupňů spontaneity)

- Sestavení referenční databáze mluvčích obecné češtiny pro forenzně fonetické účely

Publikace

- Skarnitzl, R. (ed.). Fonetická identifikace mluvčího. Filozofická fakulta UK, Praha 2014. První publikace zabývající se forenzní fonetikou v českém prostředí.

- Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. Zvuková báze řečové komunikace. Karolinum, Praha 2016. Monografie shrnující nejnovější

poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči.

- Časopis AUC Philologica – Phonetica Pragensia. Recenzovaný odborný časopis vycházející v rámci univerzitní řady.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Filozofická fakulta UK

Web: www.ff.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám