Informační věda a knihovnictví

# Informační věda, informační studia

# Knihovnictví, rešerše, databáze

# Scientometrie

# Publikační analýza, citační analýza

# Repozitář, digitální knihovna

# Digitalizace, katalogizace

# HCI, UX

# Informační gramotnost, čtenářská gramotnost

# Informační výchova, mediální výchova

Co nabízíme

- Odborné konzultace a školení k realizaci výzkumu v oblasti informační vědy a knihovnictví

- Příprava metodologických doporučení

- Supervize projektů

- Zpracování oponentur a recenzních posudků


Forma a rozsah spolupráce jsou vždy určovány na základě individuálních požadavků partnera.

Co umíme

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:


- Odborné rešerše ve specializovaných databázích a databázových centrech

- Hodnocení vědy pomocí metod scientometrie, publikační a citační analýzy

- Budování repozitářů a digitálních knihoven

- Výzkumná data a jejich standardizace, správa bází dat pro vědu a výzkum

- Management informačních institucí a procesů

- Výzkum informačního chování a informačních potřeb

- Optimalizace uživatelských rozhraní na základě principů HCI (human-computer interaction) a metod UX (user experience design)

- Organizace informačních fondů a katalogizační politika

- Informační a čtenářská gramotnost, informační a mediální výchova

Výzkumné zaměření a poslání

- Na poli informační vědy se věnujeme práci s daty a informacemi, jejich vzniku, zpracování, měření, kódování, třídění, uchování, ochraně a vnímání ve společnosti.

- V oboru knihovnictví se specializujeme na digitalizaci a dlouhodobou ochranu knihovních fondů, správu kulturního dědictví či teorii a historii knižní kultury.

- Naši odborníci se dokáží ve výzkumných projektech uplatnit například poskytováním konzultací či zapojením do klíčových fází řešených projektů.

Největší řešené projekty

- Progres Q15 – Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí – členové týmu

- Reprezentace ČR ve vedení organizace euroCRIS (MŠMT – NGO; 2014–2016)

- Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na ÚISK FF UK (ESF/OPPA, 2013–2015)

- ERNIE – Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (ESF/OPVK; 2013–2015; ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví MUNI)

- Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí (MK ČR – NAKI; 2013–2015)

- Digitální technologie ve vzdělávání: specifikace prvků s pozitivním vlivem na učení a informační chování (GA UK; 2012–2014)

- Informace a konkurenceschopnost (ESF/OPVK; 2011–2013; ve spolupráci s VŠB TUO)

- Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu (ESF/OPVK/MŠMT; 2009–2011)

Největší dosažené úspěchy

- iSchools: Jsme první českou institucí přijatou do mezinárodní odborné organizace akademických institucí, jež se zabývají výzkumem a vzděláváním v oblasti informační vědy.

- Aktivní účast v mezinárodních odborných organizacích: Jsme členy Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA), mezinárodní asociace pro informační systémy o aktuálním výzkumu euroCRIS a výboru pro vývoj identifikátoru vědeckých a akademických pracovníků (ORCID).

- IVIG – informační vzdělávání a informační gramotnost: Od roku 2003 pořádáme seminář ve spolupráci s Asociací knihoven vysokých škol ČR a občanským sdružením SPRIG.

- IKI – informace, konkurenceschopnost, inovace: Od roku 2008 pořádáme konferenci ve spolupráci s Českou informační společností, o. s., a Ústavem vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Publikace

- Jarolímková, A., Drobíková, B., Souček, M., Martin. Attitudes of Charles University academic staff to data sharing. Grey Journal [online], 2018, 14 (Special Winter Issue), 37–43. ISSN 1574–180X.

- Lipková, H., Římanová, R., Jarolímková, A. Information Behavior of Elderly Citizens in Search for Information on Current Events. ProInflow, 2017, 2017/9(1), 1–22. ISSN 2406-$3.

- Římanová, R., Melichar, M. Are There Any Digital Curators in Czech Libraries?. Grey Journal [online], 2017, 13 (Special Winter Issue), 46–50. ISSN 1574–180X.

- de Castro, P., Schirrwagen, J., Karaiskos, D. Progress in the Implementation of the OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers. In: Sicilia, M. Á., Clements, A., de Castro, P., Simons, E., Ed. Communicating and Measuring Research Responsibly: Profiling, Metrics, Impact‚ Interoperability. Neuveden: Elsevier, 2017, Procedia Computer Science, Volume 106, s. 104–111. ISSN 0509-$3. DOI 10.1016/j.procs.2017.03.042.

- Prázová, I., Homolová, K., Landová, H. České děti jako čtenáři. Host, Brno 2014.

- Členství v redakčních radách recenzovaných časopisů Knihovna – knihovnická revue, ProInflow a ITlib: informačné technológie a knižnice

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

Filozofická fakulta UK

Web: www.ff.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám