Aktivní životní styl a kvalita života

Co nabízíme

- Psychologické poradenství v oblasti sportu

- Diagnostika kognitivních schopností

- Sledování psychické odezvy na zátěž

- Hodnocení aktuální biologické zralosti, tělesné zdatnosti a morfologických předpokladů s ohledem na a) posuzování aktuálního morfofunkčního stavu jedince a b) posuzování míry vlivu jednotlivých zkoumaných oblastí na vybrané aspekty sportovního výkonu

- Přednáškový cyklus: Mýty a realita sportu v proměnách času

- Poradenství formou kurzů se zaměřením na manažerské funkce (např. plánování, organizování, vedení lidí), s ohledem na sportovní prostředí

- Poradenství formou kurzů orientované na rozvoj marketingového myšlení v oblasti produktové politiky, cenové tvorby, propagačních nástrojů a strategií, řízení vztahů se zákazníkem a managementu kvality, a to na názorných ukázkách z prostředí sportu


Co umíme

- Výzkum rolí různých forem sportu a pohybových aktivit při ovlivňování psychosociální dimenze kvality života

- Kontext individuální a mikrosociální (jedinec, rodina, školní třída; výzkum vlivu pohybu na psychiku, self-concept, hodnoty, rozvoj mravního jednání, motorickou výkonnost atd.)

- Kontext makrosociální (analýza úlohy sportu jako společenského jevu, řízení organizací a etika a integrita sportu, hledání souvislostí mezi sociální stratifikací a zapojením do různých forem pohybových aktivit)

- Důraz je kladen především na specifické populační skupiny, např. děti a mládež, děti s ADHD, osoby se speciálními potřebami, menšiny, seniory, v návaznosti na možnou sociální exkluzi

- Výzkum významu pohybu pro formování životního stylu a pro rozvoj či udržení pohybových i psychosociálních dovedností nezbytných pro adekvátní adaptaci různých populačních skupin v měnících se společenských podmínkách (např. vytváření pozitivního hodnotového rámce u dětí a zvyšování kvality života u seniorů) a vytváření kooperativního prostředí a stimulace sociálního kapitálu


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Web: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1.html

Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám