Pohybové aktivity jako prostředek rozvoje sportovní výkonnosti

Co nabízíme

- Sportovní a pohybově rekreační akce pro děti, mládež, dospělé, seniory i zdravotně postižené

- Vzdělávací kurzy a semináře dle jednotlivých sportovních odvětví (atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry, sporty v přírodě, technické a úpolové sporty, aplikované pohybové aktivity)

- Školení a doškolení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na pohybové aktivity

Co umíme

- Vzdělávání v jednotlivých oblastech sportu poskytuje sportovní sekce UK FTVS. Nabízí zajímavá, společností vyžadovaná a občansky prospěšná témata vzdělávání a reaguje tak na požadavky, které nárokuje k řešení občanská společnost.Zásadním specifikem předmětů, které nabízejí pracoviště sekce, je zkvalitnění motorického učení, rozvoj proprioceptivního vnímání pohybu vlastní pohybové soustavy a aplikace teorie do sportovní praxe. Protože není možné postihnout veškerou šíři současných sportovních disciplín, sportovní sekce spolupracuje s externími odborníky z jednotlivých sportovních svazů. Dále spolupracuje s Laboratoří sportovní motoriky UK FTVS, která testuje kinematické i funkční charakteristiky sportovního pohybu pro potřeby sportovců, trenérů, sportovních svazů a dalších organizací. Výsledky bádání v oblasti lidské motoriky jsou průběžně implementovány do praxe. Nedílnou součástí studia lidské lokomoce a motoriky jsou potřeby osob se specifi ckými potřebami, které nacházejí zázemí v Centru sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK. Toto centrum zajišťuje sportovní a rekreační vyžití osob se specifickými potřebami pro studující na Univerzitě Karlově. Centrum úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti s podobným zaměřením.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Milan Bílý, Ph.D.

FTVS UK

Web: www.ftvs.cuni.cz


Poslední změna: 18. listopad 2019 22:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám