Ústav dějin křesťanského umění

# Historie, dějiny umění

# Architektura, sochařství, malířství

# Antika, byzanc, gotika, renesance, baroko, klasicismus, secese, moderní umění

# Paleografie, literatura, heraldika

Co nabízíme

- Projekt Královské dílo (www.kralovskedilo.cz) zpřístupňující kulturu a umění středověkého světa formou dvou volně přístupných webových aplikací:


1) Interaktivní mapový průvodce seznamuje veřejnost se zakladatelskými počiny a uměleckými donacemi z dob vlády panovníků dynastií Přemyslovců,Lucemburků a Jagellonců,

2) Virtuální galerie uměleckých děl přináší výběr fotoreprodukcí uměleckých děl a stavebních památek této doby


- Vedení seminářů zaměřených na historii a dějiny umění

- Komentované prohlídky pražských i mimopražských památek a galerií v několika světových jazycích

- Pořádání konferencí a výstav

- Odborné poradenství v oblasti heraldiky, šlechtických rodů a církevních řádů

- Posouzení pravosti uměleckých děl

- Odborné poradenství a aplikovaný výzkum v rámci archivních pramenů k hmotným uměleckým památkám

- Poradenství v oblasti stavebně historického a archeologického průzkumu

Co umíme

- Výsledky vědeckého výzkumu zprostředkovávají pracovníci Ústavu dějin křesťanského umění odborné i široké veřejnosti ve formě publikací, odborných studií a interaktivních webových aplikací

- Odborníci i doktorandi působící na ÚDKU mají hluboké znalosti v oblasti dějin umění a mají zkušenosti jak s vedením exkurzí, tak s komentovanými prohlídkami po pražských i mimopražských památkách a galeriích

- Vysoce kvalifikovaní odborníci pravidelně vedou semináře zaměřené na dějiny umění a historii

- Pracovníci ústavu se pravidelně podílejí na přípravách konferencí a výstav (např. Sv. Anežka Česká, princezna a řeholnice, Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, Druhý život Karla IV., CRASHTEST)

- V našem týmu jsou specialisté na heraldiku, šlechtické rody, církevní řády, posuzování pravosti uměleckých děl a archivní rešerše k dějinám výtvarného umění

- Naši vyučující pravidelně pořádají stavebně historické a archeologické průzkumy sakrálního dědictví nejen v České republice, ale i v zahraničí

O ústavu

Ústav dějin křesťanského umění (ÚDKU) klade ve výuce i vědeckém bádání důraz na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory, jako je historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie a liturgika.


Pracovníci ÚDKU se podílejí na výuce bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů Dějin křesťanského umění, Dějin evropské kultury a Církevních a obecných dějin. Pedagogové přednášejí a vedou semináře, zajišťují a vedou exkurze po památkách České republiky i v zahraničí a spolu se studenty pořádají výstavy. Studenti připravují ve spolupráci se Společností Topičova salonu velmi úspěšné výstavy CRASHTEST. Doktorandi pod vedením vyučujících organizují vysoce hodnocené mezinárodní doktorandské konference. V roce 2017 se tým odborníků a studentů zúčastnil mezinárodního archeologického výzkumu v italské Tarquinii.

Publikace a výstavy

S výsledky vědeckého bádání pracovníků ÚDKU se lze setkat v odborných časopisech a monografiích, na výstavách a konferencích i na internetu.


Za podpory programu NAKI vznikl projekt Královské dílo (www. kralovskedilo.cz), které prostřednictvím interaktivních map, fotografií a dalších informací seznamuje veřejnost se zakladatelskými počiny a uměleckými donacemi z doby vlády panovníků dynastií Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců.


Mezi nejvýznamnější úspěchy patří ediční řada Opera Facultatis theologiæ catholicæ Universitatis Carolinæ Pragensis, ve které vycházejí nejen monografie vyučujících a doktorandů, ale i sborníky k významným jubileím. V roce 2018 vyjde již třicátý svazek této řady; v posledních třech letech mj. vyšly tyto publikace:


- Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura (Jiří Kuthan)

- Ecclesia docta. Společenství ducha a umění (Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Jana Peroutková, Stefan Scholz (ed.)

- Erb českých králů (Štěpán Valecký)

- Krásný sloh a Jižní Tyroly (Romana Meluzínová)

- Křižovníci v době vrcholného baroka (Marek Pučalík)

- Lucas Cranach a malířství v českých zemích 1500–1550 (Magdaléna Nespěšná Hamsíková)

- Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku (Pavla Zelenková)

- Svatý Vintíř (Petr Kubín)


Pracovníci ústavu se spolu se studenty pravidelně podílejí na přípravách výstav, např. u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. uspořádali výstavu Druhý život Karla IV. a v roce 2017 proběhl ve spolupráci se Společností Topičova salonu již 7. ročník cyklu výstav CRASHTEST.

Řešené granty a projekty

Od roku 2003, kdy byl ústav založen, pracovníci ÚDKU řešili nebo řeší desítky projektů; v současné době se ÚDKU podílí na řešení mj. těchto projektů:


- Český a římský král Václav IV. Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI; Ministerstvo kultury České republiky; DG16P02H054. 2016–2020

- Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období. Projekty na podporu excelence v základním výzkumu; Grantová agentura České republiky; GBP405/12/G148. 2012–2018.

Ocenění

Vybraná ocenění pedagogů ÚDKU za odbornou a pedagogickou činnost:


- Magdaléna Nespěšná Hamsíková: cena Josefa Krásy (2017) za publikaci Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500–1550)

- Jiří Kuthan: Medaile Josefa Hlávky určená nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění (2016), Donatio Universitatis Carolinæ (2018)

- Jiří Kuthan a Jan Royt: Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2016).

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologická fakulta UK

Web: www.ktf.cuni.cz


Key words

# History, History of Art

# Architecture, Sculpture, Painting

# Antique, Byzans, Gothic, Renaissance, Baroque, Classicism, Art Nouveau, Modern Art

# Paleography, Literature, Heraldy


Poslední změna: 6. prosinec 2019 15:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám