Restaurování a konzervování uměleckých děl minulosti

Co nabízíme

- Metodika koncipování restaurátorského a konzervátorského zásahu

- Efektivní techniky a technologie neinvazivních a invazivních metod restaurátorského průzkumu

- Semináře a přednášky na téma problematiky etické stránky restaurátorského zásahu

Co umíme

- Neinvazivní a invazivní metody restaurátorského průzkumu

- Metody konzervátorské a restaurátorské praxe

Potenciální partneři

Spolupráce je možná s komerčními i nekomerčními oganizacemi, které se zabývají problematikou konzervování či restaurování uměleckých děl minulosti (povrchy architektury, nástěnná malba, závěsný obraz, polychromovaná plastika) nebo problematikou jejich prezentace.

Realizovaný projekt

Královská kaple sv. Václav a sv. Ladislava ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře: Aktuálně probíhající projekt řešený v rámci programu image „PRVOUK – Kulturní, sociální a historická antropologie“. Projekt se zaměřuje na výzkum Královské kaple sv. Václava a sv. Ladislava ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře. Původně středověký hradní objekt, sloužící jako královská rezidence a sídlo královské mincovny, byl v průběhu let 1883 až 1906 přestavěn z prostředků města a zemského sněmu a sloužil jako sídlo školy a městské správy (tomuto účelu slouží dodnes).


K tomu účelu vznikly i nové obrazové celky (nástěnné malby a malby na záklopových stropech), v nichž se odrazily dobové české národní a politické ambice představitelů města. I v současných odborných textech se tento objekt prezentuje jako autentická středověká stavba, i když byl v 19. století výrazně proměněn a doplněn. Proto jedině průzkum zachovaných historických prvků a materiálů může sloužit jako argument pro časovou a stylovou charakteristiku objektu a zachovaných částí jeho vybavení. Restaurátorský průzkum představuje ve své neinvazivní podobě vizuální prohlídku v rozptýleném denním světle, v bočním osvětlení, ve světle UV lampy, snímkování v infračervené oblasti světla a rentgenovou fluorescenční prvkovou analýzu.


V části invazivního průzkumu jsou odebírány mikrovzorky pro následné laboratorní analýzy, tzn. mikroskopickou statigrafii definující barevná souvrství výstavby malby oltářních arch, včetně identifikace stáří a typu dřevěné podložky, dále statigrafii polychromování kamenných prvků architektury vč. podkladových vrstev a statigrafii výstavby nástěnných a nástropních maleb v kapli. Na realizaci projektu spolupracují také NPÚ ú.o.p. středních Čech, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Archiv Národního muzea, Okresní archiv v Kutné Hoře, Centrální pracoviště NPÚ v Praze a Laboratoř ALMA při Akademii výtvarných umění v Praze.

Členové týmu

PhDr. Blanka Altová, Ph.D.

- Vystudovala dějiny umění a historii (Mgr., 1978), dějiny a teorii umění (PhDr., 1984) na Filosofické fakultě a historickou antropologii (PhD., 2009) na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako odborná pracovnice v Okresním muzeu v Kutné Hoře a v Ústavu dějin umění AV ČR, jako pedagožka působila na litomyšlské Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a v Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy technologické v Praze.

- Na Fakultě humanitních studií UK působí na Historickém modulu a na oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny.


Hlavní badatelská témata:


- Uměleckohistorická topografie a urbanistický vývoj Kutné Hory

- Sakrální architektura evangelíků a tzv. malých křesťanských církví na území habsburské monarchie a České republiky

- Historiografické, umělecké a restaurátorské strategie utváření české národní identity v 19. a 20. století

doc. akad. mal. Jaroslav J. Alt

- Vystudoval obor malířství / restaurování na Akademii výtvarných umění v Praze (ak. mal. 1975). Habilitoval se na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě v roce 2004 v oboru výtvarné umění – volná tvorba.


- Souběžně s prací v oblasti volné tvorby (malba, kresba, grafika) působí na Fakultě humanitních studií UK na Historickém modulu a na oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny, a na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice, kde postupně v letech 2003–2012 vedl Ateliér výtvarné přípravy a Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita.


- Na Fakultě restaurování UPa garantuje magisterský stupeň výuky a je členem umělecké rady fakulty. V letech 2008–2012 působil jako pedagog v Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.


- Člen redakční rady SCHOLIA, nakladatelství TOGGA. Zúčastnil se cca 80 výstav v ČR a v zahraničí, uspořádal cca 30 autorských výstav v ČR a v zahraničí. Svými díly (malba, kresba, grafika) je zastoupen mimo jiné ve sbírkách Národní galerie v Praze, UMPRUM muzeu v Praze, Galerii Felixe Jenewina města Kutné Hory, Městské galerii Litomyšl, National Gallery of Art, Washington D. C., U.S.A., Museum of Modern Art, Giza, Egypt, Art Unidentified Collection, Nishinomiya, Japan, Museum of Graphic Art, Maastricht, Holland ad.


- V restaurátorské oblasti se věnuje restaurování nástěnné malby, závěsného obrazu a polychromované plastiky (Praha, Kutná Hora, Litomyšl, České Budějovice, Opava, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Tábor, Chrudim, Mnichov ad.) a problematice teorie konzervování / restaurování (spoluautor překladu knihy: Salvador Muñoz Viñas Současná teorie konzervování, Univerzita Pardubice 2015).


Hlavní tvůrčí a badatelská témata:


- Vlastní umělecká tvorba: malba, kresba, grafika (suchá jehla); převažující téma: člověk a příroda

- Konstrukce obrazového prostoru od renesance po současnost

- Problematika proměn vnímání uměleckého díla v průběhu času

- Estetické, umělecké a historické hodnoty uměleckého díla minulosti a jejich vzájemné vazby

- Etická stránka konzervátorského / restaurátorského zásahu

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. akad. mal. Jaroslav J. Alt

Fakulta humanitních studií UK

Web: www.fhs.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám