Centrum pro dějiny knižní kultury

# Knižní kultura, knihovnictví, dějiny knižní kultury, historie knižní kultury

# Literatura, komparatistika, český jazyk

# Dějiny umění, knihtisk, rukopis, prvotisk, starý tisk, mladší tisk

# Paměťová instituce, management paměťové instituce

# Historický fond, historický knižní fond

Co nabízíme

- Zpracování kompletních odborných studií

- Zpracování oponentur a recenzních posudků

- Forma a rozsah spolupráce je vždy určována na základě individuálních požadavků partnera

Co umíme

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:


- Dějiny knižní kultury

- Rukopisy

- Prvotisky

- Staré tisky a mladší tisky do přelomu 19. a 20. století

- Management paměťových institucí

Zaměření a poslání týmu

- Centrum pro dějiny knižní kultury mezioborově propojuje studium knižní kultury s knihovnictvím a jeho cílem je mezioborově propojit knižní kulturu s knihovnictvím a dalšími obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (česká literatura a komparatistika, český jazyk, dějiny umění).

- Náš tým se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti dějin knižní kultury.

- Specializujeme se jak na teorii, tak na historii knižní kultury v našich zemích od jejích počátků do 20. století. Stejně tak se zabýváme logistikou historických fondů.

- Spolupracujeme především s paměťovými institucemi, které uchovávají, zpracovávají a zpřístupňují historické knižní fondy. Jsme též v pracovním kontaktu s partnerskými ústavy AV ČR.

- Naši odborníci jsou specialisté v oblasti knižní kultury a dokáží se ve výzkumných projektech uplatnit jako koordinátoři či řešitelé na úrovni specialistů.

- Členové týmu působí v různých projektech a programech a také v mezinárodních institucích (např. CERL).

Největší řešené projekty a úspěchy

- Dějiny českého knihtisku první poloviny 16. století (projekt GA ČR; 2015–2017).

- Monumentální publikace Petra Voita Encyklopedie knihy byla oceněna Výroční cenou Hlávkovy nadace za vědeckou literaturu 2006, zároveň byla vyhlášena Slovníkem roku 2006.

- Publikace Petra Voita Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí byla oceněna titulem v soutěži vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy.

- Publikace Petra Voita Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze získala v roce 2017 první místo v soutěži o excelentní publikaci Univerzity Karlovy.

- Rozvíjející se spolupráce s metodickým centrem pro knižní kulturu v Památníku národního písemnictví, spolupráce s KISK FF MU Brno.

- Přednášková činnost na Ruhr-Universität Bochum a Humboldt-Universität zu Berlin.

- Dějiny českého knihtisku první poloviny 16. století (GA ČR; 2015–2017).

- Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (NAKI; 2018–2023).

- Prezentace starší knižní kultury v internetovém prostředí: Jindřich Marek se podílí na projektu Knihověda.cz, jehož cílem je vytvoření virtuálního prostředí pro výzkum dějin české knižní kultury do roku 1800. V jeho rámci budou integrovány relevantní elektronické informační zdroje vytvářené v paměťových a výzkumných institucích, které dosud nebyly provázány.

Publikace

- Voit, P. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Sv. 1 Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557. KLP, Praha 2013.

- Voit, P. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Sv. 2 Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Academia, Praha 2017.

- Voit, P. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Libri, Praha 2006.

- Voit, P. Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze. Královská kanonie premonstrátů, Praha 2015.

- Marek, J. Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích: studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414. Národní knihovna České republiky, Praha 2011.

- Marek, J. Václav Koranda mladší: utrakvistický administrátor a literát. Nakladatelství Lidové noviny a Národní knihovna ČR, Praha 2017.

- Patruželková, A., ed. Knihovna Karáskovy galerie a její světy. Arbor vitae, PNP, Praha 2012.

- Šípek, R. Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Peter Land, Frankfurt am Main 2014.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

Filozofická fakulta UK

Web: www.ff.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám