Systémové sociální inovace

Co nabízíme

- Zpracování kompletních i dílčích odborných analýz a stanovisek

- Návrh a zpracování výzkumných šetření

- Odborné konzultace, školení, workshopy a semináře

- Individuální a skupinové supervize, supervize v organizacích

- Zpracování metodických materiálů

- Odborné konzultace při přípravě a realizaci výzkumů

- Překlady a validizace (kulturní adaptace) hodnoticích metod podle mezinárodní metodiky

- Hodnocení metodik a evaluace (validace) projektů

- Zpracování oponentur a recenzních posudků


Našimi partnery mohou být:

- Výzkumná a vzdělávací pracoviště

- Organizace a instituce státní správy, samospráv a speciální sociální zařízení státu

- Nestátní neziskové organizace poskytující sociální a komunitní služby

- Komerční subjekty především v oblasti sociální práce

Co umíme

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:


- Projektování a plánování sociální politiky obcí a krajů

- Řízení neziskových organizací, sociálních podniků a organizací poskytujících sociální služby, supervize v organizacích poskytujících sociální služby

- Sociální práce v trestní justici, probace a mediace

- Sociální práce v oblasti zdravotního postižení

- Práce s rizikovou mládeží a rodinami, otázky náhradní rodinné péče a sociálněprávní ochrany dětí a mládeže

- Psychosociální pomoc a krizová intervence

- Reformy ústavní péče a rozvoj terénních služeb (transformace psychiatrické péče, sociálních ústavů a ústavních zařízení pro děti)

- Výzkum v oblasti stárnutí a dlouhodobé péče,

- Tzv. service research, hodnocení psychosociálních intervencí, programů a služeb, měření kvality života

Výzkumné zaměření a poslání

- Tým Katedry sociální práce FF UK spolupracuje s institucemi veřejné správy, výzkumnými organizacemi, nestátními neziskovými organizacemi a soukromými firmami, pro něž vzdělává experty v oblasti sociální práce a sociální politiky.

- Spolupráce je realizována prostřednictvím práce na dlouhodobých úkolech, projektové spolupráce, účasti ve vědeckých projektech i ve formě praxí studentů v jednotlivých organizacích.

- Naši odborníci jsou graduovaní v několika vědních oblastech: sociální práce, psychologie, právo, sociologie, psychiatrie, andragogika aj. Mohou tak uplatnit různé metodologické přístupy k řešení sociálních otázek a poskytnout na ně komplexní náhled.

Největší řešené projekty

- Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti sankcí (GA ČR 2012–2015).

- Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva a Ohrožené rodiny v ČR – účinné strategie pomoci, úkoly řešené v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (2012–2016).

- Audit a nastavení procesů v oblasti sociálního začleňování (MPSV 2015).

- Sociální reformy – analýza protektivních a rizikových faktorů, úkol řešený v rámci programu UK Progres č. Q15 s názvem

Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí (2017–2021).

- Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory (GA ČR 2016–2018).

- Profesionalizace sociální práce (TA ČR 2018–2020).

- Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (EFRR 2018–2022), pracoviště řeší tyto výzkumné úkoly: (a) Analýza protektivních a rizikových faktorů transformace sociální a zdravotní péče; (b) Subjektivní a objektivní indikátory transformace sociální a zdravotní péče; (c)Programy na podporu adaptace vybraných skupin.

Největší dosažené úspěchy

- Dlouhodobé přispívání do výukového kurikula základními oborovými učebnicemi a monografiemi, vydávání současných prací důležitých pro obor a rozvoj nových témat v sociální práci.


- Vydávání odborného periodika – pracoviště vydává od r. 2010 recenzované periodikum Fórum sociální práce / Social Work Forum.


- Vznik a rozvoj nových specializací – především probace a mediace, resp. práce v trestní justici, jejíž vzdělávací obsah vypracovala prof. H. Válková a spolu se studenty založila Sdružení pro probaci a mediaci zavádějící tyto oblasti sociální práce do praxe.


- Podíl na rozvoji oblasti sociální práce s lidmi se závažným duševním onemocněním.


- Příprava zákona o sociálních pracovnících včetně pořádání seminářů pro odbornou veřejnost o podobě profesního zákona, podíl na přípravě již přijatých zákonů.


- Odborné konference a semináře – Perspektivy sociální práce (2010); Dny sociální práce (2010–2012) s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně; Social services: a pillar of European society s univerzitami v Lodži, ve Zlíně a Nitře (2014), mezinárodní seminář k 80. letům výročí případové práce v ČR s MPSV a dalšími partnery (2015), Reflexe směřování Katedry sociální práce FF UK (2016), mezinárodní seminář k deinstitucionalizaci „Terstský model reformy psychiatrické péče“ ve spolupráci s Fokus Praha a MZ ČR (2017).

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Filozofická fakulta UK

Web: www.ff.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám