Sociální analýzy a konzultace

Co nabízíme

V oblasti sociálního výzkumu nabízíme:


- Zpracování kompletních odborných studií

- Přípravu podkladových materiálů z dostupných empirických

výzkumů

- Odborné konzultace a školení v realizaci výzkumu

- Přípravu metodologických doporučení

- Supervizi projektů

- Zpracování oponentur a recenzních posudků


Forma a rozsah spolupráce je vždy určována na základě individuálních

požadavků partnera.

V rámci našich řešení jsme schopni angažovat odborníky se specializacemi pokrývajícími širokou škálu společenských jevů a jejich výzkumu, jako jsou sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, demografie, metodologie sociálních výzkumů atd. Naším partnerem a příjemcem našich služeb může být jakákoli organizace komerčního i nekomerčního charakteru, která se uchází o projekt v oblasti sociálního výzkumu nebo jej aktuálně řeší.

Co umíme

Umíme vypracovávat analýzy, evaluační materiály, expertizy,

odborná stanoviska a poskytovat odborné konzultace v následujících

oblastech:


- Sociální výzkum jako takový, tj. metodologická řešení, analýza dat, supervize průběhu aj.

- Socioekonomická evaluace projektů, intervencí, efektů aj.

- Sociologie práce a organizací, tj. v oblastech organizačního rozvoje, personálního managementu, vzdělávání aj.

- Bezpečnost a sociálně rizikové jevy, jako jsou kriminalita, závislosti, delikvence mládeže atd.

- Životní styl, jako např. internet a informační technologie, zdraví a zdravý životní styl aj.

- Politický výzkum a průzkum veřejného mínění

Výzkumné zaměření a poslání

- Náš tým se zaměřuje na rozvoj a realizaci spolupráce s institucemi veřejné správy (ministerstva, vládní úřady, další orgány státní správy), soukromými organizacemi (firmy, média) i nevládními organizacemi.

- Spolupráce probíhá na nejrůznějších typech projektů aplikovaného sociálního výzkumu, které tyto organizace zadávají nebo samy řeší.

- Naši odborníci jsou specialisty v mnoha tematických oblastech sociálního výzkumu i různých metodologických přístupech.

- Ve výzkumných projektech se dokáží uplatnit mnoha způsoby od poskytování konzultací nebo supervize přes zapojení do některých klíčových fází až po kompletní řešení celého projektu.

Největší řešené projekty

- Partnerské násilí: diferenciace jeho podmínek, měření a hodnocení (GA ČR; 2018–2020)

- Opomíjené dimenze lidského kapitálu: Role neekonomických charakteristik a přitažlivosti na pracovním a sňatkovém trhu a životních preferencích (GA ČR; 2014–2016)

- Metodika hodnocení odsouzeného Vězeňskou službou ČR pro účely rozhodování soudu o podmíněném propuštění (TA ČR; 2016–2017)

- Viktimizace mládeže: Prevalence, formy a sociální souvislosti (GA ČR; 2014–2017)

- Světový projekt o Internetu – Česká republika II: Analýza sociálních a politických aspektů nerovného užívání Internetu (GA ČR; 2013–2015)

- AAA Prevent (Effective environmental strategies for the prevention of alcohol abuse among adolescents in Europe): kooperace v rámci 7. rámcového programu EU (2010–2012)

- Kompetenční centrum IBM při Katedře sociologie (projekt rozvoje badatelského potenciálu začínajících vědců)

- Trendy Česka: dlouhodobá spolupráce s Českou televizí na výzkumu politického klimatu v ČR

- Výzkumy firemní kultury a možností personálního rozvoje: např. pro Škoda Auto, Český rozhlas, Fakultní nemocnice Brno ad.

Největší dosažené úspěchy

- Sociologická setkávání. Výroční konference České sociologické společnosti 2017

- The 14th Annual Conference of the European Society of Criminology. Katedra sociologie spolupořádala mezinárodní konferenci kriminologické společnosti (2014).

- World Internet Project. Katedra sociologie se zasloužila o znovuzapojení ČR do významné výzkumné aktivity (worldinternetproject.net) a je kontaktním místem pro ČR.

- Konference Reconfiguring the‘human’/’animal’ binary – resisting violence, The 2nd Annual European Conference for Critical Animal Studies (2011). Interdisciplinární mezinárodní konferenci uspořádala Katedra sociologie a The Institute For Critical Animal Studies (ICAS).

- Široká mezinárodní spolupráce v oboru kriminologie, aktuálně např. v projektu ISRD 3 – delikvence mládeže navazující na mezinárodní program Daphne nebo 7. RP – AAA prevent.

Publikace

- Knižní řada Soudobá sociologie. Přehled soudobých sociologických škol, směrů a paradigmat, vychází od roku 2007.

- Časopis AUC Philosophica et Historica. Studia sociologica. Recenzovaný odborný časopis vycházející v rámci univerzitní řady.

- Systematická publikační aktivita v oblasti kriminologie včetně mezinárodně významných a profilujících publikací: Moravcová, E., Podaná, Z., Buriánek, J. a kol.: Delikvence mládeže. Trendy a souvislosti. Triton, Praha 2015. Buriánek, J.; Podaná, Z. a Pikálková, S. Abused, Battered, or Stalked: Intimate Violence

Gendered. Karolinum, Praha 2014.

- Lupač, P. Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti. Slon, Praha 2016. První významný český počin v oblasti sociologie internetu a informační společnosti.

- Šubrt, J.; Vinopal, J. a kol. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Karolinum, Praha 2012. První kniha v české sociologii zaměřená na zkoumání historického vědomí, která pokládá základy teoretického i empirického uchopení historického vědomí a kolektivní paměti.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Filozofická fakulta UK

Web: www.ff.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám