Kvalitativní výzkum v praxi

# Kvalitativní výzkum, terénní výzkum

# Sociologie a sociální antropologie

# Reflexivní společnost

# Paměť

# Gentrifikace, sociální vyloučení

Co nabízíme

- Výzkum pracovního prostředí (vztahy na pracovišti, identifikace formálních a neformálních hierarchických sítí, komunikace dovnitř firmy i navenek, pracovní kultura)

- Výzkum genealogie a trajektorie šíření symbolických konceptů (např. odkud přišel koncept animace kultury a jak se proměnil v českém prostředí)

- Výzkum vztahu dílčích politik a praxe (např. vedlejší efekty politických rozhodnutí – co způsobuje nový občanský zákoník v životě neziskových organizací a jak s ním organizace nakládají; výzkum souvislostí mezi manažerským rozhodnutím a jeho aplikace zaměstnanci)

- Analýzy mediálních obsahů a sítí (např. analýza mediálního pokrytí vybraného tématu a jeho propojení s cílovou skupinou)

Co umíme

Vytvoříme kvalitativní design výzkumu a zajistíme jeho zdárný

průběh:


- Zformulujeme otázky

- Navrhneme metody

- Provedeme rešerše podobně laděných zahraničních výzkumů

- Vstoupíme do terénu a navážeme zde výzkumné vztahy

- Vytvoříme informace a interpretujeme je

- Zpracujeme a prezentujeme výsledky

- Zabýváme se dalším životem takto vybudovaného poznání

Aplikované výzkumy

- Romské děti v institucionální péči, mezinárodní výzkum Evropského centra pro práva Romů

- Situační analýzy vyloučených lokalit v programech podpory Agentury pro sociální začleňování

- Výzkum a doporučení pro bytovou politiku zaměřenou na nízkopříjmové domácnosti v Roudnici nad Labem

Další

- Realizace výstav (např. výstava fotografií z domácích archivů Můj pohled z Jablonného), diskuzí, site specific divadelních projektů spojených s výzkumem lokálních pamětí, pořádání workshopů a konferencí, realizace dokumentárních filmů

Publikace

- Grygar, J. 2009. Řešení bytové situace Romů v Roudnici nad Labem v letech 1988–2009. Analýza bytových politik ve vztahu k nájemníkům domů č. p. 1470, 1492 a 1502 na třídě T. G. Masaryka. Praha: Otevřená společnost.

- Grygar, J./ Čaněk, M./ Černík J. 2006. Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí. Praha: MKC Praha.

- Spalová, B. 2005. „Believers“ and the „World“ – Parallel discourses. In Social and Cultural Diversity in central and Eastern Europe: Old Factors and New, eds. Kateřina Březinová, Petr Lobotka, Praha: Multikulturní centrum.

- Spalová, B. (ed.). 2010. Analýza periodik vydávaných organizacemi národnostních menšin, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu. In Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009. Praha: Úřad vlády České republiky.

Software

- COOA – Software pro analýzu spoluvýskytů slov v textu. Fakulta sociálních věd, Karlova Univerzita v Praze.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Barbora Spalová, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám