Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO)

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) je specifickým interdisciplinárním pracovištěm při Fakultě humanitních studií Univezity Karlovy.

Co nabízíme

- Vzdělávání odborníků v oblasti dlouhodobé péče, geriatrie a gerontologie a etiky péče

- Tvorba politiky a veřejné diskuse v oblasti sociální a zdravotní péče

- Rozvoj kvality služeb v následné a dlouhodobé péči

- Poradenství, konzultace a vzdělávání v oblasti dlouhodobé péče

- Podporu sebeobhájcům

Co umíme

- Problematika péče, dlouhověkosti, etiky péče a dis/ability

- Propojování výzkumu s praxí, zapojování. studentů, starších lidí, lidí žijících s diagnózou demence, mentálního postižení a duševního onemocnění, jakož i formálních a neformálních pečujících

- Problematika dostupnosti a kvality dlouhodobé péče v sociálním a zdravotním sektoru

- Komunitní přístup v péči a podpora transformace sociálních služeb

- Badatelské i praktické zkušenosti z oblasti gerontologie a geriatrie, antropologie, sociálních věd, disability studies a vědních studií

Spolupráce s dalšími organizacemi

CELLO je členem globální sítě výzkumných center Global Alliance of International Longevity Centres, tým centra dlouhodobě spolupracuje s těmito institucemi:


- Gerontologickým centrem

- Českou alzheimerovskou společností

- Alzheimer Europe

- Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (ČVUT)

- Filozofickou fakultou UK

- 3. Lékařskou fakultou UK

Potenciální partneři

- Státní správa a samosprávy

- Organizace poskytující dlouhodobou péči

- Obce

Realizované projekty

- PALLIARE – péče o lidi s pokročilou demencí

- Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících

- Česko-rakouský projekt – výzkum dlouhodobé péče

- Gerontologická a organizační supervize (GOS)

- INDUCT – Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology

- Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

- Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné situace u nás a v Evropě, možnosti transformace institucionální péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití zdrojů

Vybrané publikace

- HOLMEROVÁ, I. a kol. Dlouhodobá péče – geriatrické aspekty a kvalita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. 176 s. ISBN 978-80-247-5439-0.

- KUCKIR, M., VAŇKOVÁ, H., HOLMEROVÁ, I., VITEČKOVÁ, S., JAROLÍMOVÁ, E., KRUPIČKA, R., SZABÓ, Z. Vybrané oblasti a nástroje

funkčního geriatrického hodnocení. Grada Publishing, Praha 2016. ISBN 978-80-271-0054-5.

- MACHÁČOVÁ, K., VAŇKOVÁ, H., HOLMEROVÁ, I., ČÁBELKOVÁ, I., VOLICER L. Ratings of activities of daily living in nursing home residents: comparison of self- and proxy ratings with actual performance and the impact of cognitive status. European Journal of Ageing [online], 2018. https://doi.org/10.1007/s10433–018–0456–5.

- WATCHMAN, K., JANICKI, M. P., UDELL, L., HOGAN, M., QUINN, S., BERÁNKOVÁ, A. Consensus statement of the International Summit on Intellectual Disability and Dementia on valuing the perspectives of persons with intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities, January 2018, 1–15. ISSN 6309-$3, DOI https://doi.org/10.1177/1744629517751817.

- HRADCOVÁ, D. Relational approach to ethics and quality improvement in institutional care for people with dementia. Annals of Palliative Medicine 2017;6(4):319–326. ISSN 5820-$3, doi: 10.21037/apm.2017.06.20.

- ILIFFE, S., WILCOCK, J., SYNEK, M., CARBOCH, R., HRADCOVÁ, D., HOLMEROVÁ, I. Case management for people with dementia and its translations: A discussion paper. SAGE Publishing, March 17th, 2017, DOI: 10.1177/1471301217697802.

- HOLMEROVÁ, I., HORT, J., RUSINA, R., ANDERS, W., ŠTEFFL, M. Costs of dementia in the Czech Republic. European Journal of Health Economics, 18, 16. října 2016, nestránkováno, ISSN 7598-$3.

- HOLMEROVÁ, I., PROCHÁZKA, P. Lze v České republice poskytovat integrovanou péči? Poznatky z dlouhodobého akčního výzkumu. Geriatrie a gerontologie, 2016, 5(2), 86–89, ISSN 4684-$3.

- BRIGGS, R., HOLMEROVÁ, I., MARTIN, F. C. Towards standards of medical care for physicians in nursing homes. European Geriatric Medicine, 2015, 2015(6), 401–403. ISSN 7649-$3.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Filozofická fakulta UK

Web: www.ff.cuni.cz


Poslední změna: 14. červen 2022 18:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám